arriba
 

 
PortadaseparatorAviso Legal


Aviso Legal

1. Datos da empresa


En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa. A denominación social da empresa é CIFP A Granxa, con C.I.F. Q-8655200-G, con enderezo en Estrada Vigo-Ourense (N120, km646) s/n, 36860 Ourense - España, e-mail: cifp.granxa@edu.xunta.es, Tlf.: (+34) 886 120 880.

 

2. Propiedade intelectual

O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na dirección cifpagranxa.gal están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do CIFP A Granxa e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou recompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito do CIFP A Granxa. O usuario que visite a páxina, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incurrir en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados polo CIFP A Granxa. O CIFP A Granxa velará tanto polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario. 

 

3. Publicidade

A.- O CIFP A Granxa comprométese a través deste medio a non realizar publicidade engañosa. A estes efectos, polo tanto, non serán considerados como publicidade engañosa os erros formais ou numéricos que poidan atoparse ao longo do contido das distintas seccións da web do CIFP A Granxa, producidos como consecuencia dun mantemento e/ou actualización incompleta ou defectuosa da información contida é estas seccións. O CIFP A Granxa, como consecuencia do disposto neste apartado, comprométese a corrixilo axiña que como teña coñecemento de devanditos erros. B.- O CIFP A Granxa comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico. A estes efectos non será considerado como comunicación comercial toda a información que se envíe aos CLIENTES do CIFP A Granxa, sempre que teña por finalidade o mantemento da relación contractual existente entre cliente e o CIFP A Granxa, así como o desempeño das tarefas de información, formación e outras actividades propias do servizo que o cliente ten contratado coa empresa.

 

4. Uso da páxina web

A.- O CIFP A Granxa non se fai responsable do incumplimiento de calquera norma aplicable en que poida incurrir o usuario no seu acceso ao sitio web cifpagranxa.gal e/ou no uso das informacións contidas no mesmo. B.- O CIFP A Granxa non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora. Ligazóns (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web cifpagranxa.gal, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control do CIFP A Granxa; dita entidade non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calesquiera efectos que puidesen derivarse da devandita información. C.- O CIFP A Granxa non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan na páxina web cifpagranxa.gal. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido de ligazóns ás páxinas web ás que poida accederse desde cifpagranxa.gal. D.- O CIFP A Granxa non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, as macros de procesadores de texto, as applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático. E.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, ligazóns (Links) e hipertexto incluídos no sitio web cifpagranxa.gal.

5. Envío de formularios e datos persoais

En cumprimento do establecido na LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos) e a Lei 34/2002 de 11 de Xullo, ou Lei de Servizos á Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), informámoslle de que os seus datos de contacto forman parte dun ficheiro responsabilidade do CIFP A Granxa, cuxa finalidade é facilitar e axilizar as comunicacións comerciais cos seus clientes, usuarios e colaboradores. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un correo electrónico á dirección cifp.granxa@edu.xunta.es especificando no asunto "LOPD".

Política de privacidade

O CIFP A Granxa é o titular da website (en adiante "Website"), con enderezo social en Estrada Vigo-Ourense (N120, km646) s/n, 36860 - Ourense, con CIF número Q-8655200-G e que está destinada a  garantizarlle a protección de todos os datos de carácter persoal que proporcione o Usuario na Website e, en cumplimiento do disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, e no RD 1720/2007 de 21 de decembro e restante normativa de aplicación, informalle que:

 

a) Todos os datos de carácter persoal facilitados a CIFP A Granxa serán tratados por ésta de acordo ca Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o RD 1720/2007 de 21 de decembro e quedarán incorporados no ficheiro USUARIOS DE LA PAGINA WEB, creado e mantido baixo a responsabilidade de CIFP A Granxa , o cal foi debidamente rexistrado na Agencia Española de Protección de Datos.

 

b) Os datos son recabados coas seguintes finalidades: (i) xestión, estudo e resolución de consultas e (ii) envío de publicidade e prospección comercial por medios electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, productos e servicios, así como documentación de diversa naturaleza.

 

c) Na recollida e tratamiento dos datos de carácter persoal adoptáronse as medidas de seguridade axeitadas para evitar a pérda, o acceso non autorizado ou a manipulación dos mesmos, de acordo co establecido no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

 

d) O CIFP A Granxa comprometese a protexer a información confidencial á que teña acceso.

 

e) O CIFP A Granxa non empregará en ningún caso os datos de carácter persoal que vostede poña a disposición para prestar servicios a terceiros distintos ós referidos no apartado b) deste documento ou, no seu caso, para lograr una utilidade propia.

 

f) O usuario certifica que é maior de 14 anos e que polo tanto posúe a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimento en canto ao tratamento dos seus datos de carácter Persoal e todo isto de conformidade co establecido na presente Política de Privacidade.

 

g) O usuario pode, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de revogación do consentimento para calqueira das finalidades antes sinaladas, enviando ao CIFP A Granxa unha carta debidamente asinada ao nos enderezo postal, arriba indicado, onde consten claramente os datos de contacto, a cal deberá acompañarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

 

h) O usuario autoriza o tratamento automatizado dos datos persoais subministrados nos términos indicados. Para iso pulse o botón "ENVIAR" que se atopa tralo formulario de recollida de datos.