arriba
 

 
PortadaseparatorPolítica de privacidade


Política de privacidade

CIFP A Granxa é o titular do website (en adiante "Website"),con domicilio social en , con CIF número Q-8655200-G e que está destinada a  garantizarlle a protección de todos os datos de carácter persoal que proporcione o Usuario no Website e, en cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, e no RD 1720/2007 de 21 de decembro e restante normativa de aplicación, informalle que:

a) Todos os datos de carácter persoal facilitados a CIFP A Granxa serán tratados por esta de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e o RD 1720/2007 de 21 de decembro e quedarán incorporados no ficheiro USUARIOS DE LA PAGINA WEB, creado e mantido baixo a responsabilidade de CIFP A Granxa , o cal foi debidamente rexistrado na Agencia Española de Protección de Datos.

b) Os datos son almacenados coas seguintes finalidades: (i) xestión, estudo e resolución de consultas e (ii) envío de publicidade e prospección comercial por medios electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza.

c) Na recollida e tratamiento dos datos de carácter persoal adoptáronse as medidas de seguridade axeitadas para evitar a perda, o acceso non autorizado ou a manipulación dos mesmos, de acordo co establecido no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

d) CIFP A Granxa comprométese a protexer a información confidencial á que teña acceso.

e) CIFP A Granxa non empleará en ningún caso os datos de carácter persoal que vostede poña á súa disposición para prestar servizos a terceiros distintos dos referidos no apartado b) deste documento ou, de ser o caso, para lograr unha utilidade propia.

f) O Usuario certifica que é maior de 14 anos e que polo tanto posúe a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimiento en canto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, e todo isto de conformidade co establecido na presente Política de Privacidade.

g) O Usuario pode, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de revocación do consentimento para calquera das finalidades antes sinaladas, enviando a CIFP A Granxa carta debidamente asinada ao noso enderezo postal, arriba indicad, onde consten claramente os datos de contacto, a cal deberá acompañarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

h) O Usuario autoriza o tratamento automatizado dos datos persoais suministrados nos términos indicados. Para iso pulse o botón "ENVIAR" que se encontra tralo formulario de recollida de datos.


 
Envío de datos en formularios

O envío dos datos indicados no formulario implica a aceptación desta cláusula.

A aceptación pola súa banda dos términos e condicións da nosa política de privacidade, mediante a marcación da casilla correspondente, comportará a súa autorización expresa a que os datos que nos facilite sexan comunicados de forma automática a CIFP A Granxa, coas mesmas finalidades indicadas no párrafo anterior. A comunicación dos seus datos é necesaria para poder facilitarlle máxima información sobre as súas necesidades.

A cumprimentación dos campos de dirección de correo electrónico e teléfono móbil implica o seu consentimento expreso para recibir comunicacións de CIFP A Granxa, mediante correo electrónico ou sms, coas finalidades antes descritas.

Poderá exercitar ante as tres sociedades os seus dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación na forma prevista nas normas reguladoras de protección de datos, enviando un escrito ás seguintes direccións:
CIFP A Granxa, Estrada Vigo-Ourense (N120, km646) s/n, 36860 - Ourense ou a través da dirección de correo electrónico: cifp.granxa@edu.xunta.es


Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación.

Para máis información sobre os termos legais pode visitar a sección aviso legal.