arriba
 

 
PortadaseparatorOferta educativa


Oferta educativa

 

Industrias Alimentarias

Ciclos da familia de Industrias Alimentarias


 

Ciclo medio de aceites de oliva e viños - Industrias Alimentarias

Que se aprende? - Ciclo medio de aceites de oliva e viños

Elaborar e envasar aceites de oliva, viños e outras bebidas de acordo cos plans de produción e calidade, efectuando o mantemento de primeiro nivel dos equipamentos e aplicando a lexislación de hixiene seguridade alimentaria, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo medio de aceites de oliva e viños

Na industria de elaboración e envasamento de aceites de oliva, viños e outras bebidas, en pequenas, medianas ou grandes empresas, con tecnoloxía tradicional ou avanzada. Intégrase en equipos de traballo con outras persoas do mesmo ou de inferior nivel de cualificación, dependen do organicamente dun mando intermedio. En certos casos de pequenas empresas pode ter baixo a súa responsabilidade operarios e depender directamente da persoa responsable de produción.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo medio de aceites de oliva e viños

Bodegueiro/eira, elaborador/ora de viños, cavas, sidra e outras bebidas e derivados. Mestre/a de lagar, extracción e refinamento de aceites de oliva. Recepcionista de materias primas. Operador/ora de sección de embotellamento e/ou envasamento. Auxiliar de laboratorio en lagares e adegas. Auxiliar de control de calidade en lagares e adegas. Comercial de lagares e adegas.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo medio de aceites de oliva e viños

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

MP0318

Elaboración de viños

267

MP0317

Extracción de aceites de oliva

107

MP0322

Formación e orientación laboral

107

MP0316

Materias primas e produtos na industria oleícola, vinícola e doutras bebidas

346

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

80

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

53

MP0319

Acondicionamento de aceites de oliva

105

MP0321

Análise sensorial

105

MP0320

Elaboración doutras bebidas e derivados

192

MP0323

Empresa e iniciativa emprendedora

53

MP0324

Formación en centros de traballo

410

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

105

MP0146

Venda e comercialización de produtos alimentarios

70

 Duración: 2.000 horas       

  img#89130

Ciclo superior de vitivinicultura - Industrias Alimentarias

Que se aprende? - Ciclo superior de vitivinicultura

Organizar, programar e supervisar a produción na industria vitivinícola controlando a produción vitícola e as operacións de elaboración, estabilización e envasamento de viños e derivados, aplicando os plans de produción, calidade, segurida de alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental, consonte a lexislación.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo superior de vitivinicultura

En pequenas, medianas e grandes empresas vitivinícolas dedica das á produción de uva, á elaboración, á crianza e ao envasamento de viño, así como en pe quenas, medianas e grandes industrias de destilados de viño, concentración de mostos, elaboración de vinagres e outros produtos deriva dos da uva e do viño. Trátase de persoal por conta allea ou propia que exerce a súa actividade en labores de xestión, dirección e supervisión en áreas funcionais de recepción, produción e envasamento.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo superior de vitivinicultura

Técnico/a vitivinícola. Encargado/a de proceso de destilación e rectificación. Encargado/a de recepción de mostos frescos e sulfitados. Supervisor/ora de columnas de destilación e concentración. Encargado/a da liña de envasamento de destilados, concentrados e vinagres. Encargado/a de avellentamento e crianza de destilados e vinagres. Técnico/a en análise sensorial.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo superior de vitivinicultura

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

MP0081

Análise enolóxica

213

MP0083

Cata e cultura vitivinícola

80

MP0088

Formación e orientación laboral

107

MP0079

Procesos bioquímicos

213

MP0078

Vinificacións

187

MP0077

Viticultura

160

MP0084

Comercialización e loxística na industria alimentaria

123

MP0089

Empresa e iniciativa emprendedora

53

MP0080

Estabilización, crianza e envasamento

140

MP0090

Formación en centros de traballo

384

MP0082

Industrias derivadas

87

MP0085

Lexislación vitivinícola e seguridade alimentaria

140

MP0087

Proxecto na industria vitivinícola

26

MP0086

Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

87

 Duración: 2.000 horas     

 img#32304     img#32304

 

Ciclo superior de procesos e calidade da industria alimentaria - Industrias Alimentarias

Que se aprende? - Ciclo superior de procesos e calidade da industria alimentaria

A competencia xeral deste título consiste en organizar e controlar os procesos de elaboración de produtos alimentarios programando e supervisando as operacións e os recursos materiais e humanos necesarios, aplicando os plans de produción, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo superior de procesos e calidade da industria alimentaria

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas pequenas, medianas ou grandes da industria alimentaria integradas nun equipo de traballo onde realizan tarefas de xestión da produción, organización e control, nas áreas funcionais de loxística, investigación e desenvolvemento, calidade, seguridade alimentaria, prevención de riscos laborais e protección ambiental. Actúan como mandos intermedios baixo a supervisión de persoal responsable técnico de nivel superior, aínda que en pequenas empresas dispoñen dun maior grao de autonomía, e poden asumir labores de xestión e dirección de empresa.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo superior de procesos e calidade da industria alimentaria

Xefe/a de liña, de planta de fabricación, de sección ou de almacén; xefe de quenda; supervisor/ora de equipamentos, procesos e produtos; encargado/a de produción; en carga do/a de elaboración de novos produtos e desenvolvemento de procesos; técnico/a en análise de alimentos; técnico/a en análise sensorial; técnico/a en laboratorio de control de calidade; inspector/ora ou auditor/ora de calidade; en cargado/a da xestión da seguridade alimentaria; encargado/a de aprovisionamentos; en cargado/a da liña de envasamento e embalaxe; encargado/a de control ambiental e seguridade laboral; técnico/a comercial.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo superior de procesos e calidade da industria alimentaria

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

MP0464

Análise de alimentos

160

MP0463

Biotecnoloxía alimentaria

107

MP0472

Formación e orientación laboral

107

MP0470

Innovación alimentaria

79

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

133

MP0468

Nutrición e seguridade alimentaria

107

MP0466

Organización da produción alimentaria

107

MP0465

Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos

160

MP0084

Comercialización e loxística na industria alimentaria

123

MP0467

Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos

70

MP0473

Empresa e iniciativa emprendedora

53

MP0474

Formación en centros de traballo

384

MP0469

Procesos integrados na industria alimentaria

87

MP0471

Proxecto de procesos e calidade na industria alimentaria

26

MP0462

Tecnoloxía alimentaria

210

MP0086

Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

87

  Duración: 2.000 horas    

  img#32304


 

Agraria

Ciclos da familia de Agraria


 

 

Ciclo básico de Agroxardinaría e composicións florais - Agraria

 

Que se aprende? - Ciclo básico de Agroxardinaría e composicións florais

Elaborar composicións con flores e plantas e realizar operacións auxiliares en cultivos, en produción de planta en invernadoiros ou en centros de xardinaría, colaborando na preparación do terreo e na implantación e o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo básico de Agroxardinaría e composicións florais

Traballos auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas en empresas dedicadas á ornamentación floral e/ou decoración de espazos e eventos. Tamén desenvolven a súa actividade profesional na área de produción e/ou na área de ambiente en grandes, medianas e pequenas empresas, tanto públicas como privadas, dedicadas ao cultivo agrícola, á produción de plantas e á instalación e o mantemento de xardíns e zonas verdes. Están, ademais, capacitadas para realizar tratamentos praguicidas de nivel básico, segundo a actividade regula da pola normativa.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo básico de Agroxardinaría e composicións florais

Peón agrícola; peón agropecuario; peón en horticultura; peón en fruticultura; peón en cultivos herbáceos; peón en cultivos de flor cortada; peón de xardinaría; peón de viveiro; peón de centros de xardinaría; peón de campos deportivos; peón de floraría; auxiliar de floraría; auxiliar de almacén de flores.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo básico de Agroxardinaría e composicións florais

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

1 º

AM3009

Ciencias aplicadas I

175

1 º

AM3011

Comunicación e ciencias sociais I

206

1 º

MP3051

Operacións auxiliares de preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos

117

1 º

MP3053

Operacións básicas de produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinarí­a

175

1 º

MP3055

Operacións básicas en instalación de xardí­ns, parques e zonas verdes

117

1 º

MP3056

Operacións básicas para o mantemento de xardí­ns, parquese zonas verdes

120

2 º

MP3050

Actividades de rega, fertilización e tratamentos en cultivos

157

2 º

AM3059

Ciencias aplicadas II

162

2 º

AM3012

Comunicación e ciencias sociais II

135

2 º

MP3058

Formación en centros de traballo

320

2 º

MP3057

Materiais de florarí­a

119

2 º

MP3054

Operacións auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas

135

  Duración: 2.000 horas  

 img#13986

Ciclo medio de Xardinaria e floraría - Agraria

 

Que se aprende? - Ciclo medio de Xardinaria e floraría

A competencia xeral deste título consiste en instalar, conservar e restaurar xardíns de exterior e interior, así como pradarías para uso deportivo, e realizar as actividades de produción de planta e de floraría, manexando e mantendo a maquinaria e as instalacións, consonte a normativa ambiental, de control de calidade e de prevención de riscos laborais.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo medio de Xardinaria e floraría

Desenvolve a súa actividade en empresas públicas e privadas dedicadas á instalación, o mantemento e a mellora de xardíns de interior, de exterior e de zonas verdes, á produción de plantas e terróns de céspede en viveiro e á creación e elaboración de composicións e ornamentacións con flores e plantas.
Ademais, desenvolve actividades de comercialización e distribución, tanto por conta propia como por conta allea. Así mesmo, está capacita do para realizar tratamentos praguicidas, segundo a actividade regulada pola normativa e de acordo coa lexislación sobre prevención de riscos laborais.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo medio de Xardinaria e floraría

Traballador/ora de hortas, viveiros e xardíns, de parques urbanos e de xardíns históricos e botánicos; xardineiro/a coidador de campos de deporte e en xeral; viveirista; traballador/ora cualificado/a en viveiros, na instalación, mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes, por conta propia en empresa de xardinaría, en propagación e en cultivo de plantas en viveiros, en recolección e produción de sementes e froitos en altura; enxertador/ora; florista por conta propia ou allea; oficial de floraría; vendedor/ora de floraría.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo medio de Xardinaria e floraría

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

1 º

MP0582

Formación e orientación laboral

107

1 º

MP0404

Fundamentos agronómicos

159

1 º

MP0576

Implantación de xardíns e zonas verdes

134

1 º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

107

1 º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

107

1 º

MP0578

Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro

186

1 º

MP0407

Taller de equipamentos de tracción

160

2 º

MP0579

Composicións florais e con plantas

140

2 º

MP0479

Control fitosanitario

87

2 º

MP0583

Empresa e iniciativa emprendedora

53

2 º

MP0580

Establecementos de floraría

87

2 º

MP0584

Formación en centros de traballo

410

2 º

MP0577

Mantenemento e mellora de xardíns e zonas verdes

176
2 º MP0581 Técnicas de venda en xardinaría e floraría 87

 Duración: 2.000 horas 

 img#13986       img#13986 

 

Ciclo medio de Produción agroecolóxica - Agraria

 

Que se aprende? - Ciclo medio de Produción agroecolóxica

Realizar as actividades axeitadas para a obtención de produtos agropecuarios ecolóxicos con técnicas agrícolas e gandeiras, para a mellora da biodiversidade e da estabilidade do medio, e da fertilidade do solo, en condicións de calida de e aplican do a regulamentación de produción ecolóxica, de benestar animal, de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo medio de Produción agroecolóxica

En empresas públicas e privadas dedica das ao cultivo e/ou á produción gandeira ecolóxica, por conta propia ou allea. Dentro da produción agroecolóxica atopamos as seguintes actividades: explotacións frutícolas, hortícolas e de cultivos herbáceos ecolóxicos; explotacións pecuarias ecolóxicas; empresas de produción de plantas para xardinaría ecolóxica; institucións de investigación e experimentación en cult vos e en produción gandeira ecolóxica; empresas de servizo á agricultura e á gandaría ecolóxica; viveiros e hortas escolares; empresas de certificación de produtos ecolóxicos; granxas escola e aulas de natureza.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo medio de Produción agroecolóxica

Traballador/ora cualificado/a por conta allea e por conta propia en cultivos e en gandaría ecolóxica, agricultor/ora ecolóxico/a, criador/ora de gando ecolóxico, avicultor/ora ecolóxico/a, apicultor/ora ecolóxico/a, produtor/ora de leite ecolóxico, produtor/ora de ovos ecolóxicos, viveirista ecolóxico/a, e operador/ora de maquinaria agrícola e gandeira.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo medio de Produción agroecolóxica

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

1 º

MP0414

Formación e orientación laboral

107

1 º

MP0404

Fundamentos agronómicos

159

1 º

MP0405

Fundamentos zootécnicos

160

1 º

MP0406

Implantación de cultivos ecolóxicos

160

1 º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

107

1 º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

107

1 º

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

160

1 º

MP0413

Comercialización de produtos agroecolóxicos

70

2 º

MP0415

Empresa e iniciativa emprendedora

53

2 º

MP0416

Formación en centros de traballo

410

2 º

MP0412

Manexo sanitario do agrosistema

105

2 º

MP0411

Produción gandeira ecolóxica

210

2 º

MP0410

Produción vexetal ecolóxica

192

  Duración: 2.000 horas  

 img#13986

Ciclo superior de Paisaxismo e medio rural - Agraria

 

Que se aprende? - Ciclo superior de Paisaxismo e medio rural

Realizar as actividades axeitadas para o desenvolvemento de proxectos de xardíns e zonas verdes, e a xestión da produción de plantas e da produción agrícola, supervisando os traballos, programando e organizando os recursos materiais e humanos dispoñibles, aplicando criterios de rendibilidade económica e cumprindo a normativa ambiental, de produción ecolóxica, de produción en viveiro, de control de calidade, de seguridade alimentaria e de prevención de riscos laborais.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo superior de Paisaxismo e medio rural

Na área de xestión de empresas públicas e privadas dedicadas á instalación, a restauración e o mantemento de parques e xardíns, restauración da paisaxe, produción agrícola convencional ou ecolóxica, e produción de sementes e plantas en viveiro, por conta allea ou por conta propia. Ademais desenvolve actividades de organización, control e realización de tratamentos praguicidas regulados pola normativa.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo superior de Paisaxismo e medio rural

Técnico en xardinaría; deseñador de zonas axardinadas que non requiran a redacción dun proxecto; en cargado da instalación de parques, xardíns e áreas recreativas urbanas e periurbanas, de mantemento, conservación e restauración de xardíns e parques (áreas recreativas urbanas e periurbanas, e medio natural), de obras de xardinaría e restauración da paisaxe, de podas e operacións de cirurxía arbórea, de viveiros en xeral, de propagación e cultivo de plantas en viveiro, de colleita de sementes e froitos en altura, de produción de sementes e terróns de céspede, de almacén de expedicións de plantas, terróns de céspede e/ou sementes; traballador por conta propia en empresas de xardinaría e restauración da paisaxe; xestor de produción agrícola, tanto convencional como ecolóxica, por conta propia ou allea; responsable de almacén agrícola, de equipamentos de tratamentos terrestres; encargado ou capataz agrícola de hortas, viveiros e xardíns, en xeral.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo superior de Paisaxismo e medio rural

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

1 º

MP0690

Botánica agronómica

80

1 º

MP0698

Conservación de xardíns e céspedes deportivos

160

1 º

MP0692

Fitopatoloxía

107

1 º

MP0700

Formación e orientación laboral

107

1 º

MP0694

Maquinaria e instalacións agroforestais

180

1 º

MP0693

Topografía agraria

107

1 º

MP0691

 Xestión e organización do viveiro

213

2 º

MP0697

Deseño de xardíns e restauración da paisaxe

175

2 º

MP0701

Empresa e iniciativa emprendedora

53

2 º

MP0702

Formación en centros de traballo

384

2 º

MP0695

Planificación de cultivos

193

2 º

MP0699

Proxecto de paisaxismo e medio rural

26

2 º

MP0696

Xestión de cultivos

209

 Duración: 2.000 horas

  img#33213 

 

Ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural - Agraria

 

Que se aprende? - Ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural

Programar, organizar, supervisar e realizar, de ser o caso, os traballos no monte e en viveiros, controlan do e protexendo o medio natural e capacitando as persoas para a conservación e a mellor a ambiental, con aplicación dos plans de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural

Na área de xestión de empresas, públicas ou privadas, tanto por conta allea como por conta propia, dedicadas á xestión forestal, cinexético-piscícola, de viveiros forestais, ao desenvolvemento de programas de educación ambiental, información, comunicación, formación, interpretación e actividades de acompañamento e guía no medio socio-natural, e a vixilancia do medio natural e os seus recursos. Na extinción de incendios forestais. Para organizar, controlar e realizar tratamentos praguicidas.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural

Encargado de empresas de repoboacións forestais, corrección hidrolóxico-forestal e inventario e aproveitamentos forestais, tratamentos silvícolas, loita contra pragas forestais, construción e mantemento de camiños forestais, turismo cinexético-piscícola, propagación de plantas en viveiro, recolección de sementes e froitos en altura, actividades de asistencia técnica para planificar e realizar o seguimento e adecuación dos hábitat acuícola continental e das especies cinexéticas, repoboacións cinexéticas, piscícolas e astacícolas, de parque natural, reserva de caza, coto, etc; coordinador de unidade de prevención e extinción de incendios forestais, vixiantes de incendios forestais e de vixilancia rural; traballador en control legal de depredadores de tratamentos silvícolas e contra pragas e enfermidades forestais; práctico de topografía, capataz forestal; xestor cinexético, axente forestal, garda de espazos naturais, educador ambiental, monitor/ora da natureza.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo superior de Xestión forestal e do medio natural

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas

1 º

MP0690

Botánica agronómica

80

1 º

MP0692

Fitopatoloxía

107

1 º

MP0700

Formación e orientación laboral

107

1 º

MP0694

Maquinaria e instalacións agroforestais

186

MP0790

Técnicas de educación ambiental

107

1 º

MP0693

Topografía agraria

107

1 º

MP0810

Xestión dos aproveitamentos do medio forestal

133

1 º

MP0811

Xestión e organización do viveiro forestal

133

MP0816

Defensa contra incendios forestais

105

2 º

MP0819

Empresa e iniciativa emprendedora

53

2 º

MP0820

Formación en centros de traballo

384

2 º

MP0817

Proxecto de xestión forestal e conservación do medio

26

2 º

MP0812

Xestión cinexética

105

2 º

MP0815

Xestión da conservación do medio natural

123

2 º

MP0813

Xestión da pesca continental

87
2 º MP0814 Xestión de montes 157

 Duración: 2.000 horas  

 img#13986   img#13986  img#33213


 

Seguridade e Medio Ambiente


 

Ciclos da familia de Seguridade


 

 

Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental - Seguridad e Medio Ambiente

 

Que se aprende? - Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental

Sensibilizar e educar a poboación, promovendo actitudes que contribúan á conservación e a mellora do medio, informando sobre os seus valores e os problemas ambientais, capacitando para unha correcta toma de decisións, deseñan do actividades para o seu coñecemento e un uso baseado en principios de sustentabilidade, así como realizar accións de xestión ambiental para controlar e protexer o medio, aplican do a normativa.

 

En que ámbitos se traballa? - Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental

En calquera organización de carácter público ou privado, que teña como obxecto o control ambiental e os seus recursos, o desenvolvemento de programas de educación ambiental (información, comunicación, formación, interpretación e participación), a realización de actividades de guía-intérprete e acompañamento polo contorno, ou a xestión ambiental.

 

Que postos se desempeñan? - Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental

Educador/ora ambiental; informador/a ambiental; monitor/a de educación ambiental; documentalista ambiental; guía ambiental; programador/a de actividades ambientais; monitor/a de campañas ambientais; guía-intérprete do patrimonio natural; profesional do servizo de xestión ambiental; profesional do servizo de ambiente; técnico/a en control de espazos naturais, monitor/a da natureza, axente ambiental ou similar, monitor/a de equipamentos ambientais.

 

Que módulos se estudian? - Ciclo Superior de Educación e Control Ambiental

Curso

Código

Módulos profesionais

Horas
MP0787 Actividades humanas e problemática ambiental 133
MP0785 Estrutura e dinámica do ambiente 133
MP0795 Formación e orientación laboral 107
MP0786 Medio natural 187
MP0789 Métodos e produtos cartográficos 80
MP0790 Técnicas de educación ambiental 107
MP0788 Xestión ambiental 213
MP0792 Actividades de uso público 157
MP0793 Desenvolvemento no medio 87
MP0796 Empresa e iniciativa emprendedora 53
MP0797 Formación en centros de traballo 384
MP0017 Habilidades sociais 123
MP0791 Programas de educación ambiental 210
MP0794 Proxecto de educación e control ambiental 26

Duración: 2.000 horas

 img#13986    img#33213


 

Outra formación

Estamos en proceso de volcar contidos na web, está sección todavía non está disponible, rogamos disculpen as molestias